Informatie huur opzeggen

Uw huur opzeggen, hoe gaat dat? Wat komt er allemaal bij kijken? Wanneer kunt u de huurovereenkomst opzeggen en hoe zit het met veranderingen die u in uw woning hebt aangebracht?

U kunt elke dag van de maand uw huur online opzeggen. De opzegtermijn is minimaal een maand en maximaal drie maanden. Bijvoorbeeld: zegt u de huur op 15 september op, dan huurt u de woning minimaal tot en met 15 oktober. Valt de laatste huurdag in het weekend of op een feestdag, dan eindigt de huur op de eerstvolgende werkdag. U betaalt de huur tot en met de einddatum.

U kunt de huur ook schriftelijk opzeggen door een brief te sturen naar Woningstichting SWZ, Postbus 40040, 8004 DA Zwolle. Eventuele medehuurders moeten de huuropzegging ook ondertekenen.

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw opzegging, ontvangt u van ons een bevestiging, richtlijnen hoe u de woning moet opleveren en een overnameformulier om te gebruiken bij eventuele overname van roerende zaken door de nieuwe huurder.

Het is mogelijk dat voor uw woning een voorinspectie plaatsvindt. Dit leest u dan in de bevestigingsbrief van de huuropzegging.

Wel voorinspectie
Bij de voorinspectie bekijkt een mutatieopzichter, samen met u, de woning. Hij beoordeelt of er werkzaamheden zijn die door u of door SWZ moeten worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden vastgelegd op een voorinspectieformulier en door u en de opzichter ondertekend. U ontvangt een exemplaar van dit formulier. Op de laatste huurdag moeten de werkzaamheden, waarvoor u verantwoordelijk bent, zijn uitgevoerd. De opzichter controleert uw woning nadat u de sleutels heeft ingeleverd.

Geen voorinspectie
Als bij u geen voorinspectie wordt gedaan, dan moet u de woning opleveren volgens de voorwaarden die u ontvangt bij de bevestiging huuropzegging. De opzichter controleert uw woning nadat u de sleutels heeft ingeleverd.

Inleveren sleutels en eventueel overnameformulier
Op uw laatste huurdag levert u de sleutels en - indien van toepassing - het overnameformulier in op ons kantoor aan de Galvaniweg 2 te Zwolle.

Eindinspectie
De volgende werkdag controleert de opzichter uw woning. Constateert hij gebreken, dan herstellen wij deze voor uw rekening. U krijgt dus geen extra tijd om deze te herstellen. Het opgemaakte rapport ontvangt u binnen twee werkdagen per e-mail. Eventuele kosten worden meegenomen in de eindafrekening.

Eindafrekening
Binnen twee weken ontvangt u een eindafrekening. In deze afrekening zijn eventuele door SWZ gemaakte kosten van herstel- of schoonmaakwerkzaamheden of een openstaand huursaldo opgenomen. Helaas is het niet mogelijk om de service- en/of stookkosten tegelijkertijd af te rekenen. In de eindafrekening leest u wanneer u deze kunt verwachten.

Kandidaat-huurder
Wij doen ons best zo snel mogelijk een nieuwe huurder voor uw woning te vinden. Om de woning te kunnen bekijken en een eventuele overname met u te regelen, geven wij de kandidaat-huurder alvast uw telefoonnummer.

Overname
Op de laatste huurdag moet uw woning helemaal leeg zijn, tenzij u heeft geregeld dat de nieuwe bewoner roerende zaken van u overneemt. Dit kunt u onderling regelen. SWZ is hierin geen partij, al stellen wij wel een aantal voorwaarden. De overname is geldig als de nieuwe huurder definitief de woning toegewezen heeft gekregen en het overnameformulier door u en de nieuwe huurder is ondertekend. Dit formulier levert u tegelijk met de sleutels bij ons in.

Wat mag u achterlaten als er geen huurder bekend is?
Als op uw laatste huurdag geen nieuwe huurder bekend is, dan mogen er geen spullen ter overname achterblijven in de woning. Uitzondering hierop is het achterlaten van vloerbekleding, indien deze schoon, heel en veilig is en voldoet aan de geluidsisolatienorm. U ontvangt geen vergoeding voor de achtergelaten vloerbekleding.

Overname inbouwapparatuur
Zelf aangebrachte of overgenomen inbouwapparatuur neemt SWZ niet over. U kunt de inbouwapparatuur wel over laten nemen door de nieuwe huurder. Dit legt u dan vast op het overnameformulier. Indien de nieuwe huurder niets wil overnemen, moet u de apparatuur verwijderen!

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)
Zelf aangebrachte voorzieningen, met toestemming, mogen blijven zitten als ze, kort samengevat, schoon, heel en veilig zijn en de woning verhuurbaar is. In de folder ¨Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen¨ leest u meer over de regels bij zelf aangebrachte voorzieningen.