Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen bewaakt of SWZ goed wordt bestuurd. De hoofdvraag is: heeft de corporatie een visie ontwikkeld samen met de andere partijen (zoals huurders en de gemeente) en leeft ze daar vervolgens ook naar. Hierbij gaat het over de bouw van voldoende betaalbare woningen, goede exploitatie daarvan, voldoende aandacht voor maatschappelijke taken, beheersing van de risico’s en het vakkundig aansturen van de organisatie. Daartoe overlegt de raad van commissarissen tenminste eens per kwartaal met de directeur-bestuurder en tenminste eens per jaar met De Woonkoepel, de ondernemingsraad, het managementteam en de accountant.


De raad van commissarissen bestaat uit:

Erik Dannenberg, voorzitter

  
"Ik zet mij graag in voor SWZ omdat de corporatie al jaren voorziet in goede en betaalbare huisvesting voor vele Zwollenaren." 

Klik hier om meer te lezen

Piet Rienks, lid

 
Goed overleg met je doelgroep de huurders is essentieel om je mogelijkheden als corporatie zo goed mogelijk te benutten. Het lijkt mij een prachtige uitdaging om daar met de collega’s een rol in te vervullen.”

Klik hier om meer te lezen

Astrid Schulting, vicevoorzitter (lid op voordracht van huurders)


 
“SWZ heeft het sociale hart en laat dat hart, en het gezonde verstand, al jaren op een prachtige manier spreken. Ik wil graag een bijdrage leveren aan waar ìk mij met mijn hart betrokken bij voel en daarom heb ik mij verbonden aan SWZ als lid van de RvC.”

Klik hier om meer te lezen

 Metta Streefkerk, lid

 

 
“Als commissaris bij SWZ wil ik er graag op toezien dat SWZ zich blijft inzetten om zo veel mogelijk Zwollenaren een thuis te kunnen bieden. Ik hoop mijn ruim 20 jaar ervaring in bouw, asset- en projectmanagement in te zetten voor de woningstichting en de bewoners van SWZ. Niet alleen voor deze generatie, maar ook voor de volgende generaties door duurzaamheid binnen SWZ maximaal te steunen."

Klik hier om meer te lezen

Aukina de Bruin, lid (op voordracht van huurders)

“SWZ is een betrokken corporatie die zich hard maakt voor goede en betaalbare woningen, juist voor huurders uit kwetsbare groepen in het mooie Zwolle. Met mijn ervaring binnen het sociale domein wil ik graag mijn steentje bijdragen vanuit het perspectief van huurders en vertegenwoordig ik graag deze kwetsbare groepen."

Klik hier om meer te lezen.

De Auditcommissie bestaat uit:

Piet Rienks Voorzitter
Metta Streefkerk Lid

 

De Selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit:

Aukina de Bruin Voorzitter
Erik Dannenberg LidRooster van aftreden

  Aftredend in Hernoembaar in
Erik Dannenberg September 2024 n.v.t. (2e termijn)
Piet Rienks April 2026 n.v.t. (2e termijn)
Astrid Schulting September 2024 n.v.t. (2e termijn)
Metta Streefkerk Februari 2026 n.v.t. (2e termijn)
Aukina de Bruin
Januari 2028 Januari 2024

 

Honorering

De honorering van de leden van de raad van commissarissen valt ruimschoots binnen de normen van de Wet normering topinkomens (WNT) en de normen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningbouwcorporaties (VTW). De honorering bedraagt €13.080 per jaar voor een lid en €19.440  per jaar voor de voorzitter.