Ambitieus plan voor Zwolse woningmarkt

Zwolse woningcorporaties, ontwikkelaars, makelaars, bouwers en gemeente maken afspraken over versnellingsaanpak: komende 2 jaar extra woningen toevoegen in alle segmenten en aanpak knelpunten.

Agenda voor een vitale en moderne woonstad Zwolle aangeboden door het Zwols Concilium

Op donderdag 29 maart overhandigde het Zwols Concilium met vertegenwoordigers van de Zwolse woningcorporaties en marktpartijen een ambitieus plan voor de woningmarkt aan burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer en gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel. Met de ‘Zwolse Aanpak’ willen de partijen op korte termijn de problemen op de Zwolse woningmarkt aanpakken. “We willen met een gezamenlijke inzet de slagingskansen van kopers en huurders vergroten en diverse knelpunten op de woningmarkt aanpakken: door onder andere 400 extra woningen te bouwen in alle segmenten bovenop de reeds geplande bouw van 1200 woningen en een extra impuls te geven aan woningbouw in de binnenstad en bestaande wijken. Daarnaast willen we samen investeren in de bestaande woningvoorraad in alle Zwolse wijken,” aldus Evert Leideman, directeur deltaWonen.

Binnen het Zwols Concilium werken woningcorporaties en marktpartijen al jarenlang met de gemeente en de provincie constructief samen om voldoende en kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woningen te realiseren. De partijen voelen zich verbonden aan de stad en willen graag hun bijdrage leveren om de unieke positie van Zwolle als stad nog verder te versterken. “Wij zien het als onze taak om voor de (nieuwe) Zwolse inwoners de komende jaren de juiste woningen op de juiste plekken te realiseren. We willen samen de schouders blijven zetten onder de ongedeelde en inclusieve stad waar we zo trots op zijn. En om Zwolle (inter)nationaal op de kaart te houden als aantrekkelijke, moderne stad om te werken en wonen. Het is daarbij belangrijk om te werken vanuit een gezamenlijke visie en agenda,” aldus Frans Holleman, directeur regio Noord –Oost & Midden bij BPD.

De belangrijkste maatregelen die in het document ‘Zwolle Moderne Woonstad’ worden voorgesteld zijn de ambitie om tot 2027 netto 6.000 woningen te realiseren in Zwolle, om de woningmarkt de komende twee jaren een extra impuls te geven door het realiseren van 400 nieuwbouwwoningen bovenop de reeds geplande 1200 woningen, zorg te blijven dragen voor een evenwichtige verdeling van verschillende typen en prijsklassen over alle wijken, de bestaande woningvoorraad en wijken fasegewijs te verbeteren, verduurzamen én om planprocedures te versnellen en te verbeteren. Nieuwe samenwerkingsvormen tussen marktpartijen en de gemeente bij gebiedsontwikkelingen in de stad zullen worden onderzocht om de realisatiekracht gezamenlijk te vergroten.

Het Concilium Zwolle
Het Concilium is opgericht als vereniging voor het kwalitatieve en kwantitatieve woningprogramma en de wijkvernieuwing in Zwolle. Het monitoren van de ontwikkelingen op de woningmarkt in de gemeente Zwolle als ook het doen van onderzoek daarna, behoort tot haar kernactiviteiten. De vereniging signaleert belemmeringen die de woningbouw doen stagneren en helpt deze voorkomen. Ook op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. De leden zijn in het dagelijks leven allen actief betrokken bij realisatie, transformatie en verkoop van woningen in de gemeente Zwolle. In het kader van de afstemming van de woningmarktontwikkeling vindt ook steeds meer afstemming plaats met de buurgemeenten in de regio. De gemeente Kampen en de provincie Overijssel zijn al lid van Het Concilium.